การกำหนดผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ รวมอำเภอ ร้อยละ
4404 กันทรวิชัย 1 0.25
4408 พยัคฆภูมิพิสัย 1 0.25