การกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
อำเภอ รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ จำนวน ร้อยละ
นาเชือก 05008 รพ.สต.บ้านหนองสระ 13 11.02
กันทรวิชัย 04958 รพ.สต.บ้านหัวขัว 12 10.17
นาเชือก 05004 รพ.สต.บ้านหนองบัวแดง 12 10.17
นาเชือก 05009 รพ.สต.บ้านหนองเม็ก 12 10.17
พยัคฆภูมิพิสัย 05017 รพ.สต.บ้านแก่นท้าว 10 8.47
แกดำ 11051 โรงพยาบาลแกดำ 9 7.63
เชียงยืน 11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 9 7.63
เชียงยืน 04983 รพ.สต.บ้านเหล่าบัวบาน 9 7.63
บรบือ 04992 รพ.สต.บ้านดอนบม 9 7.63
นาดูน 05053 รพ.สต.บ้านหนองแต้น้อย 9 7.63
นาดูน 11748 รพ.สต.บ้านหนองผง 8 6.78
เมืองมหาสารคาม 04915 รพ.สต.บ้านโคกก่อ 7 5.93
กันทรวิชัย 04955 รพ.สต.บ้านมะค่า 7 5.93
กันทรวิชัย 04960 รพ.สต.บ้านนาสีนวน 7 5.93
ยางสีสุราช 05063 รพ.สต.บ้านเหล่าหมากคำ 7 5.93
โกสุมพิสัย 04941 รพ.สต.บ้านหนองผือ 6 5.08
บรบือ 04999 รพ.สต.บ้านเปลือย 6 5.08
พยัคฆภูมิพิสัย 05014 รพ.สต.บ้านดงยางน้อย 6 5.08
นาดูน 05055 รพ.สต.บ้านดงบัง 6 5.08
ยางสีสุราช 11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 6 5.08
เชียงยืน 04974 รพ.สต.บ้านขามเปี้ย 5 4.24
บรบือ 04994 รพ.สต.บ้านหนองคูขาด 5 4.24
พยัคฆภูมิพิสัย 05016 รพ.สต.บ้านเม็กคำ 5 4.24
นาดูน 05052 รพ.สต.บ้านหนองไผ่ 5 4.24
นาดูน 05057 รพ.สต.บ้านนาฝาย 5 4.24
นาดูน 05059 รพ.สต.บ้านดอนดู่ 5 4.24
ยางสีสุราช 05066 รพ.สต.บ้านโนนรัง 5 4.24
โกสุมพิสัย 04938 รพ.สต.บ้านแพง 4 3.39
โกสุมพิสัย 04950 รพ.สต.บ้านโพนทอง 4 3.39
กันทรวิชัย 04957 รพ.สต.บ้านท่าขอนยาง 4 3.39
บรบือ 04991 รพ.สต.บ้านหนองจิก 4 3.39
เมืองมหาสารคาม 04911 รพ.สต.บ้านเชียงเหียน 3 2.54
เมืองมหาสารคาม 24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 3 2.54
เมืองมหาสารคาม 04925 รพ.สต.บ้านหนองโน 3 2.54
โกสุมพิสัย 04945 รพ.สต.บ้านท่าเดื่อ 3 2.54
โกสุมพิสัย 04934 รพ.สต.บ้านยางใหญ่ 3 2.54
โกสุมพิสัย 04940 รพ.สต.บ้านดู่เหนือ 3 2.54
โกสุมพิสัย 04946 รพ.สต.บ้านโพนงาม 3 2.54
โกสุมพิสัย 04937 รพ.สต.บ้านโนนพยอม 3 2.54
บรบือ 11055 โรงพยาบาลบรบือ 3 2.54
พยัคฆภูมิพิสัย 05019 รพ.สต.บ้านนาสีนวล 3 2.54
พยัคฆภูมิพิสัย 05021 รพ.สต.บ้านโนนม่วง 3 2.54
พยัคฆภูมิพิสัย 05030 รพ.สต.บ้านสระบาก 3 2.54
พยัคฆภูมิพิสัย 05031 รพ.สต.บ้านเมืองเสือ 3 2.54
วาปีปทุม 11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 3 2.54
วาปีปทุม 05035 รพ.สต.บ้านเสือโก้ก 3 2.54
นาดูน 05061 รพ.สต.บ้านโพธิ์ทอง 3 2.54
นาดูน 11059 โรงพยาบาลนาดูน 3 2.54
ยางสีสุราช 05068 รพ.สต.บ้านพังดี 3 2.54
กุดรัง 05076 รพ.สต.บ้านห้วยแคน 3 2.54
เมืองมหาสารคาม 04914 รพ.สต.บ้านหนองแวง 2 1.69
เมืองมหาสารคาม 04926 รพ.สต.บ้านโคกบัวค้อ 2 1.69
เมืองมหาสารคาม 23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 1.69
เมืองมหาสารคาม 23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2 1.69
แกดำ 05050 รพ.สต.บ้านหนองแสน 2 1.69
โกสุมพิสัย 04948 รพ.สต.บ้านยางท่าแจ้ง 2 1.69
โกสุมพิสัย 04951 รพ.สต.บ้านหนองกุง 2 1.69
กันทรวิชัย 11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 2 1.69
กันทรวิชัย 04967 รพ.สต.บ้านยาง 2 1.69
กันทรวิชัย 04961 รพ.สต.บ้านขามเรียง 2 1.69
กันทรวิชัย 04963 รพ.สต.บ้านขี 2 1.69
เชียงยืน 04978 รพ.สต.บ้านเสือเฒ่า 2 1.69
เชียงยืน 04982 รพ.สต.บ้านโพน 2 1.69
บรบือ 04985 รพ.สต.บ้านหัวหนอง 2 1.69
บรบือ 04988 รพ.สต.บ้านโนนราษี 2 1.69
บรบือ 04987 รพ.สต.บ้านเหล่ายาว 2 1.69
บรบือ 04998 รพ.สต.บ้านหนองโก 2 1.69
นาเชือก 05003 รพ.สต.บ้านหนองแดง 2 1.69
นาเชือก 05011 รพ.สต.บ้านหนองกุง 2 1.69
พยัคฆภูมิพิสัย 05029 รพ.สต.บ้านสระแคน 2 1.69
พยัคฆภูมิพิสัย 11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 2 1.69
พยัคฆภูมิพิสัย 13937 รพ.สต.บ้านเขวาทุ่ง 2 1.69
วาปีปทุม 05045 รพ.สต.บ้านหนองไผ่ 2 1.69
วาปีปทุม 05033 รพ.สต.บ้านหนองแวง 2 1.69
นาดูน 05056 รพ.สต.บ้านแดงโพง 2 1.69
ยางสีสุราช 05064 รพ.สต.บ้านดงแคน 2 1.69
กุดรัง 05073 รพ.สต.บ้านหนองแหน 2 1.69
กุดรัง 05074 สอ.เลิงแฝก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 01 2 1.69
ชื่นชม 04979 รพ.สต.บ้านศรีสว่าง 2 1.69
เมืองมหาสารคาม 04923 รพ.สต.บ้านหัวนาคำ 1 0.85
เมืองมหาสารคาม 04912 รพ.สต.เขวา บ้านเขวา หมู่ที่ 07 1 0.85
เมืองมหาสารคาม 13936 รพ.สต.แวงน่าง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 1 0.85
เมืองมหาสารคาม 04913 รพ.สต.บ้านท่าตูม 1 0.85
เมืองมหาสารคาม 04916 รพ.สต.บ้านดอนหว่าน 1 0.85
เมืองมหาสารคาม 04919 รพ.สต.บ้านอุปราช 1 0.85
เมืองมหาสารคาม 04920 รพ.สต.บ้านโนนแต้ 1 0.85
เมืองมหาสารคาม 10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 0.85
แกดำ 04929 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1 0.85
แกดำ 04932 รพ.สต.บ้านโคกไร่ 1 0.85
โกสุมพิสัย 04943 รพ.สต.บ้านยางสินไชย 1 0.85
โกสุมพิสัย 04949 รพ.สต.บ้านแห่ใต้ 1 0.85
โกสุมพิสัย 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 1 0.85
โกสุมพิสัย 04935 รพ.สต.บ้านวังยาว 1 0.85
โกสุมพิสัย 04936 รพ.สต.บ้านหนองสระพัง 1 0.85
โกสุมพิสัย 04944 รพ.สต.บ้านเขื่อน 1 0.85
โกสุมพิสัย 04947 รพ.สต.บ้านดอนจำปา 1 0.85
โกสุมพิสัย 04952 รพ.สต.บ้านเลิงใต้ 1 0.85
กันทรวิชัย 04959 รพ.สต.บ้านหนองอุ่ม 1 0.85
เชียงยืน 04976 รพ.สต.บ้านแบก 1 0.85
เชียงยืน 04977 รพ.สต.บ้านโนนสูง 1 0.85
บรบือ 04989 รพ.สต.บ้านเหล่าตามา 1 0.85
บรบือ 04995 รพ.สต.บ้านโสกภารา 1 0.85
บรบือ 04984 รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่ 1 0.85
บรบือ 04990 รพ.สต.บ้านโนนทอง 1 0.85
นาเชือก 05001 รพ.สต.บ้านหนองม่วง 1 0.85
นาเชือก 05002 รพ.สต.บ้านสำโรง 1 0.85
นาเชือก 05007 รพ.สต.บ้านปอพาน 1 0.85
นาเชือก 05012 รพ.สต.บ้านปลาขาว 1 0.85
พยัคฆภูมิพิสัย 05022 รพ.สต.บ้านดอนหลี่ 1 0.85
วาปีปทุม 05042 รพ.สต.บ้านงัวบา 1 0.85
วาปีปทุม 05032 รพ.สต.บ้านโนน 1 0.85
วาปีปทุม 05039 รพ.สต.บ้านวังปทุม 1 0.85
วาปีปทุม 05040 รพ.สต.บ้านแคน 1 0.85
วาปีปทุม 05046 รพ.สต.บ้านดอนมันน้ำ 1 0.85
วาปีปทุม 05038 รพ.สต.บ้านชาด 1 0.85
วาปีปทุม 05049 รพ.สต.บ้านหนองเสือ 1 0.85
นาดูน 05054 รพ.สต.บ้านเหล่าจั่น 1 0.85
นาดูน 13941 รพ.สต.บ้านกู่โนนเมือง 1 0.85
นาดูน 05060 รพ.สต.บ้านดงยาง 1 0.85
ยางสีสุราช 05069 รพ.สต.บ้านหนองบัวสันตุ 1 0.85
ยางสีสุราช 05070 รพ.สต.บ้านหนองแวง 1 0.85
กุดรัง 05078 รพ.สต.บ้านหัวนา 1 0.85
กุดรัง 05071 รพ.สต.บ้านกุดรัง 1 0.85
ชื่นชม 04969 รพ.สต.บ้านโคกกลาง 1 0.85
เมืองมหาสารคาม 13739 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาสารคาม 0 0.00
เมืองมหาสารคาม 11960 โรงพยาบาลการแพทย์มหาสารคาม 0 0.00
เมืองมหาสารคาม 22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 0 0.00
เมืองมหาสารคาม 14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0.00
เมืองมหาสารคาม 04917 รพ.สต.บ้านเกิ้ง 0 0.00
เมืองมหาสารคาม 04918 รพ.สต.บ้านหนองจิก 0 0.00
เมืองมหาสารคาม 04922 รพ.สต.บ้านท่างาม 0 0.00
เมืองมหาสารคาม 04921 รพ.สต.บ้านลาด 0 0.00
เมืองมหาสารคาม 04924 รพ.สต.บ้านห้วยแอ่ง 0 0.00
แกดำ 04927 รพ.สต.บ้านนาภู 0 0.00
แกดำ 04928 รพ.สต.บ้านวังแสง 0 0.00
แกดำ 04930 รพ.สต.บ้านตาหลุง 0 0.00
แกดำ 04931 รพ.สต.บ้านป่าข่าง 0 0.00
แกดำ 04933 รพ.สต.บ้านโนนภิบาล 0 0.00
โกสุมพิสัย 04939 รพ.สต.บ้านขิงแคง 0 0.00
โกสุมพิสัย 04942 รพ.สต.บ้านโนนเมืองน้อย 0 0.00
โกสุมพิสัย 04953 รพ.สต.บ้านดอนกลาง 0 0.00
กันทรวิชัย 04954 รพ.สต.บ้านสระ 0 0.00
กันทรวิชัย 04956 รพ.สต.บ้านเปลือยน้ำ 0 0.00
กันทรวิชัย 21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0.00
กันทรวิชัย 04962 รพ.สต.บ้านมะกอก 0 0.00
กันทรวิชัย 04964 รพ.สต.บ้านบุ่งเบา 0 0.00
กันทรวิชัย 04965 รพ.สต.บ้านศรีสุข 0 0.00
กันทรวิชัย 04966 รพ.สต.บ้านใส้จ่อ 0 0.00
เชียงยืน 04970 รพ.สต.บ้านหนองซอน 0 0.00
เชียงยืน 04972 รพ.สต.บ้านหนองแวง 0 0.00
เชียงยืน 04973 รพ.สต.บ้านแฝก 0 0.00
เชียงยืน 04975 รพ.สต.บ้านหนองบุญชู 0 0.00
บรบือ 04986 รพ.สต.บ้านดงมัน 0 0.00
บรบือ 04993 รพ.สต.บ้านบัวมาศ 0 0.00
บรบือ 04996 รพ.สต.บ้านวังปลาโด 0 0.00
บรบือ 04997 รพ.สต.บ้านบกพร้าว 0 0.00
บรบือ 05000 รพ.สต.บ้านหนองขาม 0 0.00
นาเชือก 11056 โรงพยาบาลนาเชือก 0 0.00
นาเชือก 05005 รพ.สต.บ้านหัวหนองคู 0 0.00
นาเชือก 05006 รพ.สต.บ้านหนองโพธิ์ 0 0.00
นาเชือก 05010 รพ.สต.บ้านหัวเข่าแตก 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05013 รพ.สต.บ้านดอนติ้ว 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05015 รพ.สต.บ้านดอนหมี 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05018 รพ.สต.บ้านสำโรง 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05020 รพ.สต.บ้านหนองบะ 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05023 รพ.สต.บ้านโนนจาน 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05024 รพ.สต.บ้านเมืองเตา 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05025 รพ.สต.บ้านหนองแก 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05026 รพ.สต.บ้านมะโบ่ 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05027 รพ.สต.บ้านหนองระเวียง 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 05028 รพ.สต.บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0.00
วาปีปทุม 13938 รพ.สต.บ้านโพธิ์ 0 0.00
วาปีปทุม 05034 รพ.สต.บ้านหนองกุง 0 0.00
วาปีปทุม 05036 รพ.สต.บ้านดงใหญ่ 0 0.00
วาปีปทุม 05037 รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย 0 0.00
วาปีปทุม 05041 รพ.สต.บ้านหัวนาไทย 0 0.00
วาปีปทุม 05043 รพ.สต.บ้านหนองหว้า 0 0.00
วาปีปทุม 05044 รพ.สต.บ้านนาข่า 0 0.00
วาปีปทุม 13940 รพ.สต.บ้านนาเลา 0 0.00
วาปีปทุม 05047 รพ.สต.บ้านบูรพาสามัคคี 0 0.00
วาปีปทุม 05048 รพ.สต.บ้านประชาอาสา 0 0.00
วาปีปทุม 05051 รพ.สต.บ้านทองหลาง 0 0.00
นาดูน 05058 รพ.สต.บ้านหัวดง 0 0.00
ยางสีสุราช 05062 รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ 0 0.00
ยางสีสุราช 11749 รพ.สต.บ้านดงจาน 0 0.00
ยางสีสุราช 05065 รพ.สต.บ้านบุ่งง้าว 0 0.00
ยางสีสุราช 05067 รพ.สต.บ้านสุขสำราญ 0 0.00
กุดรัง 22091 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุดรัง 0 0.00
กุดรัง 05072 รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ 0 0.00
กุดรัง 05075 รพ.สต.บ้านหนองแวง 0 0.00
กุดรัง 05077 รพ.สต.บ้านหนองแสง 0 0.00
ชื่นชม 04968 รพ.สต.บ้านชื่นชม 0 0.00
ชื่นชม 04980 รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์ 0 0.00
ชื่นชม 04971 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 0 0.00
ชื่นชม 04981 รพ.สต.บ้านหนองกุง 0 0.00
ชื่นชม 28843 โรงพยาบาลชื่นชม 0 0.00
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0.00