รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อผู้ใช้งาน
อำเภอ รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
เมืองมหาสารคาม 00445 สสอ.เมืองมหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม 04911 รพ.สต.บ้านเชียงเหียน
เมืองมหาสารคาม 04912 รพ.สต.เขวา บ้านเขวา หมู่ที่ 07
เมืองมหาสารคาม 04913 รพ.สต.บ้านท่าตูม
เมืองมหาสารคาม 04914 รพ.สต.บ้านหนองแวง
เมืองมหาสารคาม 04915 รพ.สต.บ้านโคกก่อ
เมืองมหาสารคาม 04916 รพ.สต.บ้านดอนหว่าน
เมืองมหาสารคาม 04917 รพ.สต.บ้านเกิ้ง
เมืองมหาสารคาม 04918 รพ.สต.บ้านหนองจิก
เมืองมหาสารคาม 04919 รพ.สต.บ้านอุปราช
เมืองมหาสารคาม 04920 รพ.สต.บ้านโนนแต้
เมืองมหาสารคาม 04921 รพ.สต.บ้านลาด
เมืองมหาสารคาม 04922 รพ.สต.บ้านท่างาม
เมืองมหาสารคาม 04923 รพ.สต.บ้านหัวนาคำ
เมืองมหาสารคาม 04924 รพ.สต.บ้านห้วยแอ่ง
เมืองมหาสารคาม 04925 รพ.สต.บ้านหนองโน
เมืองมหาสารคาม 04926 รพ.สต.บ้านโคกบัวค้อ
เมืองมหาสารคาม 11960 โรงพยาบาลการแพทย์มหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม 13739 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม 13936 รพ.สต.แวงน่าง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14
เมืองมหาสารคาม 14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม 22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม 23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี
เมืองมหาสารคาม 23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ
เมืองมหาสารคาม 24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม
แกดำ 00446 สสอ.แกดำ
แกดำ 04927 รพ.สต.บ้านนาภู
แกดำ 04928 รพ.สต.บ้านวังแสง
แกดำ 04929 รพ.สต.บ้านหนองบัว
แกดำ 04930 รพ.สต.บ้านตาหลุง
แกดำ 04931 รพ.สต.บ้านป่าข่าง
แกดำ 04932 รพ.สต.บ้านโคกไร่
แกดำ 04933 รพ.สต.บ้านโนนภิบาล
แกดำ 05050 รพ.สต.บ้านหนองแสน
แกดำ 11051 โรงพยาบาลแกดำ
โกสุมพิสัย 00447 สสอ.โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย 04934 รพ.สต.บ้านยางใหญ่
โกสุมพิสัย 04935 รพ.สต.บ้านวังยาว
โกสุมพิสัย 04936 รพ.สต.บ้านหนองสระพัง
โกสุมพิสัย 04937 รพ.สต.บ้านโนนพยอม
โกสุมพิสัย 04938 รพ.สต.บ้านแพง
โกสุมพิสัย 04939 รพ.สต.บ้านขิงแคง
โกสุมพิสัย 04940 รพ.สต.บ้านดู่เหนือ
โกสุมพิสัย 04941 รพ.สต.บ้านหนองผือ
โกสุมพิสัย 04942 รพ.สต.บ้านโนนเมืองน้อย
โกสุมพิสัย 04943 รพ.สต.บ้านยางสินไชย
โกสุมพิสัย 04944 รพ.สต.บ้านเขื่อน
โกสุมพิสัย 04945 รพ.สต.บ้านท่าเดื่อ
โกสุมพิสัย 04946 รพ.สต.บ้านโพนงาม
โกสุมพิสัย 04947 รพ.สต.บ้านดอนจำปา
โกสุมพิสัย 04948 รพ.สต.บ้านยางท่าแจ้ง
โกสุมพิสัย 04949 รพ.สต.บ้านแห่ใต้
โกสุมพิสัย 04950 รพ.สต.บ้านโพนทอง
โกสุมพิสัย 04951 รพ.สต.บ้านหนองกุง
โกสุมพิสัย 04952 รพ.สต.บ้านเลิงใต้
โกสุมพิสัย 04953 รพ.สต.บ้านดอนกลาง
โกสุมพิสัย 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
กันทรวิชัย 00448 สสอ.กันทรวิชัย
กันทรวิชัย 04954 รพ.สต.บ้านสระ
กันทรวิชัย 04955 รพ.สต.บ้านมะค่า
กันทรวิชัย 04956 รพ.สต.บ้านเปลือยน้ำ
กันทรวิชัย 04957 รพ.สต.บ้านท่าขอนยาง
กันทรวิชัย 04958 รพ.สต.บ้านหัวขัว
กันทรวิชัย 04959 รพ.สต.บ้านหนองอุ่ม
กันทรวิชัย 04960 รพ.สต.บ้านนาสีนวน
กันทรวิชัย 04961 รพ.สต.บ้านขามเรียง
กันทรวิชัย 04962 รพ.สต.บ้านมะกอก
กันทรวิชัย 04963 รพ.สต.บ้านขี
กันทรวิชัย 04964 รพ.สต.บ้านบุ่งเบา
กันทรวิชัย 04965 รพ.สต.บ้านศรีสุข
กันทรวิชัย 04966 รพ.สต.บ้านใส้จ่อ
กันทรวิชัย 04967 รพ.สต.บ้านยาง
กันทรวิชัย 11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย
กันทรวิชัย 21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เชียงยืน 00449 สสอ.เชียงยืน
เชียงยืน 04970 รพ.สต.บ้านหนองซอน
เชียงยืน 04972 รพ.สต.บ้านหนองแวง
เชียงยืน 04973 รพ.สต.บ้านแฝก
เชียงยืน 04974 รพ.สต.บ้านขามเปี้ย
เชียงยืน 04975 รพ.สต.บ้านหนองบุญชู
เชียงยืน 04976 รพ.สต.บ้านแบก
เชียงยืน 04977 รพ.สต.บ้านโนนสูง
เชียงยืน 04978 รพ.สต.บ้านเสือเฒ่า
เชียงยืน 04982 รพ.สต.บ้านโพน
เชียงยืน 04983 รพ.สต.บ้านเหล่าบัวบาน
เชียงยืน 11054 โรงพยาบาลเชียงยืน
บรบือ 00450 สสอ.บรบือ
บรบือ 04984 รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่
บรบือ 04985 รพ.สต.บ้านหัวหนอง
บรบือ 04986 รพ.สต.บ้านดงมัน
บรบือ 04987 รพ.สต.บ้านเหล่ายาว
บรบือ 04988 รพ.สต.บ้านโนนราษี
บรบือ 04989 รพ.สต.บ้านเหล่าตามา
บรบือ 04990 รพ.สต.บ้านโนนทอง
บรบือ 04991 รพ.สต.บ้านหนองจิก
บรบือ 04992 รพ.สต.บ้านดอนบม
บรบือ 04993 รพ.สต.บ้านบัวมาศ
บรบือ 04994 รพ.สต.บ้านหนองคูขาด
บรบือ 04995 รพ.สต.บ้านโสกภารา
บรบือ 04996 รพ.สต.บ้านวังปลาโด
บรบือ 04997 รพ.สต.บ้านบกพร้าว
บรบือ 04998 รพ.สต.บ้านหนองโก
บรบือ 04999 รพ.สต.บ้านเปลือย
บรบือ 05000 รพ.สต.บ้านหนองขาม
บรบือ 11055 โรงพยาบาลบรบือ
นาเชือก 00451 สสอ.นาเชือก
นาเชือก 05001 รพ.สต.บ้านหนองม่วง
นาเชือก 05002 รพ.สต.บ้านสำโรง
นาเชือก 05003 รพ.สต.บ้านหนองแดง
นาเชือก 05004 รพ.สต.บ้านหนองบัวแดง
นาเชือก 05005 รพ.สต.บ้านหัวหนองคู
นาเชือก 05006 รพ.สต.บ้านหนองโพธิ์
นาเชือก 05007 รพ.สต.บ้านปอพาน
นาเชือก 05008 รพ.สต.บ้านหนองสระ
นาเชือก 05009 รพ.สต.บ้านหนองเม็ก
นาเชือก 05010 รพ.สต.บ้านหัวเข่าแตก
นาเชือก 05011 รพ.สต.บ้านหนองกุง
นาเชือก 05012 รพ.สต.บ้านปลาขาว
นาเชือก 11056 โรงพยาบาลนาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย 00452 สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย
พยัคฆภูมิพิสัย 05013 รพ.สต.บ้านดอนติ้ว
พยัคฆภูมิพิสัย 05014 รพ.สต.บ้านดงยางน้อย
พยัคฆภูมิพิสัย 05015 รพ.สต.บ้านดอนหมี
พยัคฆภูมิพิสัย 05016 รพ.สต.บ้านเม็กคำ
พยัคฆภูมิพิสัย 05017 รพ.สต.บ้านแก่นท้าว
พยัคฆภูมิพิสัย 05018 รพ.สต.บ้านสำโรง
พยัคฆภูมิพิสัย 05019 รพ.สต.บ้านนาสีนวล
พยัคฆภูมิพิสัย 05020 รพ.สต.บ้านหนองบะ
พยัคฆภูมิพิสัย 05021 รพ.สต.บ้านโนนม่วง
พยัคฆภูมิพิสัย 05022 รพ.สต.บ้านดอนหลี่
พยัคฆภูมิพิสัย 05023 รพ.สต.บ้านโนนจาน
พยัคฆภูมิพิสัย 05024 รพ.สต.บ้านเมืองเตา
พยัคฆภูมิพิสัย 05025 รพ.สต.บ้านหนองแก
พยัคฆภูมิพิสัย 05026 รพ.สต.บ้านมะโบ่
พยัคฆภูมิพิสัย 05027 รพ.สต.บ้านหนองระเวียง
พยัคฆภูมิพิสัย 05028 รพ.สต.บ้านหนองหว้าเฒ่า
พยัคฆภูมิพิสัย 05029 รพ.สต.บ้านสระแคน
พยัคฆภูมิพิสัย 05030 รพ.สต.บ้านสระบาก
พยัคฆภูมิพิสัย 05031 รพ.สต.บ้านเมืองเสือ
พยัคฆภูมิพิสัย 11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
พยัคฆภูมิพิสัย 13937 รพ.สต.บ้านเขวาทุ่ง
วาปีปทุม 00453 สสอ.วาปีปทุม
วาปีปทุม 05032 รพ.สต.บ้านโนน
วาปีปทุม 05033 รพ.สต.บ้านหนองแวง
วาปีปทุม 05034 รพ.สต.บ้านหนองกุง
วาปีปทุม 05035 รพ.สต.บ้านเสือโก้ก
วาปีปทุม 05036 รพ.สต.บ้านดงใหญ่
วาปีปทุม 05037 รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย
วาปีปทุม 05038 รพ.สต.บ้านชาด
วาปีปทุม 05039 รพ.สต.บ้านวังปทุม
วาปีปทุม 05040 รพ.สต.บ้านแคน
วาปีปทุม 05041 รพ.สต.บ้านหัวนาไทย
วาปีปทุม 05042 รพ.สต.บ้านงัวบา
วาปีปทุม 05043 รพ.สต.บ้านหนองหว้า
วาปีปทุม 05044 รพ.สต.บ้านนาข่า
วาปีปทุม 05045 รพ.สต.บ้านหนองไผ่
วาปีปทุม 05046 รพ.สต.บ้านดอนมันน้ำ
วาปีปทุม 05047 รพ.สต.บ้านบูรพาสามัคคี
วาปีปทุม 05048 รพ.สต.บ้านประชาอาสา
วาปีปทุม 05049 รพ.สต.บ้านหนองเสือ
วาปีปทุม 05051 รพ.สต.บ้านทองหลาง
วาปีปทุม 11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม
วาปีปทุม 13938 รพ.สต.บ้านโพธิ์
วาปีปทุม 13940 รพ.สต.บ้านนาเลา
นาดูน 00454 สสอ.นาดูน
นาดูน 05052 รพ.สต.บ้านหนองไผ่
นาดูน 05053 รพ.สต.บ้านหนองแต้น้อย
นาดูน 05054 รพ.สต.บ้านเหล่าจั่น
นาดูน 05055 รพ.สต.บ้านดงบัง
นาดูน 05056 รพ.สต.บ้านแดงโพง
นาดูน 05057 รพ.สต.บ้านนาฝาย
นาดูน 05058 รพ.สต.บ้านหัวดง
นาดูน 05059 รพ.สต.บ้านดอนดู่
นาดูน 05060 รพ.สต.บ้านดงยาง
นาดูน 05061 รพ.สต.บ้านโพธิ์ทอง
นาดูน 11059 โรงพยาบาลนาดูน
นาดูน 11748 รพ.สต.บ้านหนองผง
นาดูน 13941 รพ.สต.บ้านกู่โนนเมือง
ยางสีสุราช 00455 สสอ.ยางสีสุราช
ยางสีสุราช 05062 รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์
ยางสีสุราช 05063 รพ.สต.บ้านเหล่าหมากคำ
ยางสีสุราช 05064 รพ.สต.บ้านดงแคน
ยางสีสุราช 05065 รพ.สต.บ้านบุ่งง้าว
ยางสีสุราช 05066 รพ.สต.บ้านโนนรัง
ยางสีสุราช 05067 รพ.สต.บ้านสุขสำราญ
ยางสีสุราช 05068 รพ.สต.บ้านพังดี
ยางสีสุราช 05069 รพ.สต.บ้านหนองบัวสันตุ
ยางสีสุราช 05070 รพ.สต.บ้านหนองแวง
ยางสีสุราช 11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช
ยางสีสุราช 11749 รพ.สต.บ้านดงจาน
กุดรัง 00456 สสอ.กุดรัง
กุดรัง 05071 รพ.สต.บ้านกุดรัง
กุดรัง 05072 รพ.สต.บ้านนาโพธิ์
กุดรัง 05073 รพ.สต.บ้านหนองแหน
กุดรัง 05074 สอ.เลิงแฝก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 01
กุดรัง 05075 รพ.สต.บ้านหนองแวง
กุดรัง 05076 รพ.สต.บ้านห้วยแคน
กุดรัง 05077 รพ.สต.บ้านหนองแสง
กุดรัง 05078 รพ.สต.บ้านหัวนา
กุดรัง 22091 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุดรัง
ชื่นชม 04968 รพ.สต.บ้านชื่นชม
ชื่นชม 04969 รพ.สต.บ้านโคกกลาง
ชื่นชม 04971 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ชื่นชม 04979 รพ.สต.บ้านศรีสว่าง
ชื่นชม 04980 รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์
ชื่นชม 04981 รพ.สต.บ้านหนองกุง
ชื่นชม 14151 สสอ.ชื่นชม
ชื่นชม 28843 โรงพยาบาลชื่นชม
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม