การบันทึกผลงานบนแฟ้ม anc ของหน่วยบริการในแต่ละสัปดาห์

เดือน ปี พ.ศ.
ลำดับที่ รหัสอำเภอ รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ สัปดาห์ที่